Expo 2017 v Astaně: Energie budoucnosti

Dne 10. června byla v hlavním městě Kazachstánu Astaně zahájena mezinárodní výstava Expo 2017, která potrvá do 10. září. Hlavním tématem expozice je „Energie budoucnosti” s podtématy „Snižování emisí”, „Energetická účinnost” a „Energie pro všechny”. Slavnostního otevření se zúčastnil i český prezident, který otevřel český pavilon. Pavilon návštěvníkům představuje některé české vynálezy, které mají spojitost s hlavním tématem exhibice, alternativními zdroji energie.

Obnovitelné zdroje energie Kazachstánu

Kazachstán je největší ekonomikou ve Střední Asii a druhou největší na celém postsovětském prostoru. Země disponuje všemi minerálními látkami v množství dostatečném k naprosté nezávislosti na vnějších faktorech. Přesto že Kazachstán má rozsáhlé zdroje energie a je tedy nezávislý v tomto ohledu, celkový podíl zdrojů obnovitelné energie tu činí pouhé 0,2 %. Přitom za vysoce slibné se považuje celá řada odvětví, například, větrná energie. Technicky dostupný potenciál větrné energie v Kazachstánu je teď o několikrát vyšší, než je celkový objem produkované energie v zemi. Kromě toho Kazachstán má významné podmínky pro solární zdroje energie. Asi 70 % území Kazachstánu patří k území s převahou počtu slunečných dnů za rok. Trvání slunečního svitu se zde pohybuje v rozmezí od 2800 do 3000 hodin. Odpadové hospodářství má rovněž nevyužitý energetický potenciál. Objem pevných odpadů nahromaděných v Kazachstánu se dnes odhaduje na 25 až 30 miliard tun, mezitím zpracovává se jen malá část z nich – od 2 do 5 % a jejich převážná část bohužel putuje na skládky.

Zahraniční investoři hrají důležitou roli ve vývoji alternativních zdrojů energie v Kazachstánu. Podle mezinárodních zkušeností tak velké akce jako EXPO dávají silný podnět k rozvoji cestovního ruchu i dalších oblastí ekonomiky. Podle statistik jeden turista utratí v navštívené zemi zhruba 1500 dolarů a poskytne práci 6 až 12 lidem. Už nepřímý vliv výstavy je tedy ohromující – různé oblasti ekonomiky a občané získají dodatečné příjmy v průběhu Expo-2017.

Co se týká investičních pobídek: Kazachstán má zákon, jehož cílem je výrazné zlepšení investičního klimatu v Kazachstánu, a který zavádí nové daňové pobídky pro zahraniční investory. Zákon vstoupil v platnost už v roce 2014 a nabízí příznivé podmínky pro investory podílející se na takzvaných „prioritních investičních projektech“. S uplatněním pobídek mohou počítat pouze nové společnosti působící v souladu se seznamem prioritních sektorů, a jejichž výše investic není nižší než 20 milionů amerických dolarů. Investor, který splní zmíněné požadavky a u něhož 90 % z ročního příjmu tvoří příjem z investičního projektu, obdrží hned několik daňových výhod: osvobození od daně z příjmů po dobu 10 let, nulová sazba daní z pozemků po dobu 10 let, nulová sazba daně z nemovitosti po dobu 8 let.

Český pavilon

Dílčími tématy letošní výstavy jsou boj proti změně klimatu a snižování emisí uhlíku, podpora využívání alternativních zdrojů energie – zejména obnovitelných zdrojů energie, zajištění spolehlivosti dodávek energie, kontrola výroby, uchovávání a využívání energie.

Na expozici v Astaně se přihlásilo více než 110 zemí světa, které představují inovativní technologie a trvale udržitelná energetická řešení. Účast České republiky zajišťuje na základě vládního pověření Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechTrade a vládou jmenovaným komisařem Janem Krsem. Účast České republiky je koncipována tak, aby v rámci pravidel výstavy maximálně podpořila aktivity firem a podnikatelů se zájmem o obchodní spolupráci s Kazachstánem a okolními zeměmi. V hlavní expozici i ostatních částech pavilonu ČR se proto návštěvníkům představují špičkové české technologie a produkty nejen z oblasti energetiky.

Do české expozice zavítalo během prvních pěti dnů zhruba deset tisíc návštěvníků. Celkem se na výstavě očekává účast asi pěti milionů lidí. V českém pavilonu jsou představeny formou modelů elektrobus, využívající nejmodernější poznatky z oblasti nanotechnologií, nebo například elektrárna od společnosti Hedviga Group, která produkuje energii při likvidaci běžných komunálních odpadů. Mezi 18 exponáty se najde i chytrá lavička se solárními panely, která umožňuje připojení k internetu nebo sportovní letoun s elektrickým motorem od společnosti Evektor.

V průběhu výstavy dále probíhají odborně zaměřené semináře, prezentace a workshopy připravené ve spolupráci s proexportními institucemi, podnikatelskými reprezentacemi, oborovými asociacemi i jednotlivými firmami.

Autorka článku: Kristina Veinbender, veinbender@cemc.cz. Článek vyšel v letním čísle 6-7/2017 Odpadového fora.

Výstavy v Astaně se také účastnila delegace zástupců firmy Pilsen Technologies. K vidění byl totiž model modulární jednotky PTR, která bude instalována v projektu Cirkulazce.