CIRKULAZCE: První skutečně udržitelné řešení, které přeměňuje odpady na zdroje.

Projekt Cirkulazce j unikátní projekt, jehož cílem je maximální využití materiálového a energetického potenciálu odpadu na lokální úrovni. Myšlenka celého projektu je postavena na principech cirkulární ekonomiky. A cože cirkulární ekonomika znamená? Jedná se o systém, ve kterém dochází k čerpání primárních zdrojů s úctou k trvalé udržitelnosti, dále jsou z nich vyráběny výrobky, které lze znovpoužít, opravit či zrecyklovat a tak uchovat materiály v oběhu po co nejdelší dobu a v co nejvyšší kvalitě.

V současnosti je téměř polovina odpadů od občanů ukládána na skládky. Vzhledem k změnám legislativy a negativním dopadům, které má skládování na životní prostředí, jsou aktivně hledány cesty, jak nakládat s odpady tak, aby byly využity do maximální míry a to dle hierarchie nakládání s odpadem. Právě hierarchie nakládání s odpadem je klíčovým prvkem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství nejen na úrovni České republiky, ale i celé Evropské unie. A je také základním stavebním kamenem pro správná řešení odpadového hospodářství samospráv. V současnosti však v České republice i přesto, že jsou skládky na samém spodku celé hierarchie, odpady velmi často skládkovány. A to až do výše 48 % (údaj z roku 2015). Skládky jsou nejhorším možným řešením. Odpady na ně ukládány již nejsou dále využity, dochází k rozkladným procesům biologicky rozložitelných materiálů a s tím spojeným únikem skleníkových plynů do atmosféry. Vzhledem k tomu, že ne všechny skládky jsou také správně zabezpečeny, dochází k odletu lehkých částí do okolí a průsakům toxických látek do půdy. Skládky samotné jsou také významnou plochou, které již není možno dále využít pro hospodaření.

I když je dle nejnovějších výzkumů do třídění odpadů zapojeno až 70 % obyvatelstva České republiky, i přesto je ve směsném komunálním odpadu spousta složek, které by bylo možno dále vytřídit, zrecyklovat a tyto materiály použít na výrobu nových produktů. A právě zde nastává čas, kdy je třeba do procesu nasadit inovativní technologie a procesy, které se o třídění a materiálové využití odpadů postarají za nás.

Jak tedy projekt Cirkulazce funguje?

Odpady v Domažlickém regionu budou díky projektu Lazce maximálně využity. Aktivity, které projekt zahrnuje jsou v souladu s POH plzeňského kraje a reaguje i na Akční plány Domažlického regionu, ve kterém je zvláštní pozornost věnována osvětovým aktivitám v oblasti odpadového hospodářství. Cílem projektu je mimo efektivní materiálové i energetické využívání odpadů současně kultivovat znalost o správném nakládání s odpady i mezi širokou veřejností.

V prvním stupni dojde k jejich maximálnímu třídění na komodity, které jsou vhodné pro recyklaci. Následně jsou tyto komodity obchodovány a je na ně pohlíženo jako na zdroje cenných materiálů, které je možno dále využít pro výrobu nových produktů. Odpady, které nelze využít materiálově a nemají uplatnění na trhu, jsou dále využity energeticky. Energie získaná je zdrojem pro technologii samotnou, pro blízké okolí a v další fázi projektu i pro vytápění skleníků, které celému konceptu dodávají jedinečnost díky maximálnímu možnému smyslupnému využití energie na lokální úrovni.

Technologie PTR

Koncepce „pomalého termického rozkladu“ (PTR) jako komplexní zařízení, které umožňuje získat v uzavřeném procesu z odpadů (TKO, SKO, recyklátů, pryže, úsad, TAP, biomasy a kalů z ČOV) paliva, elektrickou energii a teplo. Rozklad probíhá při teplotě do 480 stupňů v uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu a kyslíku. Zařízení nemá komín a neprodukuje žádné emise. Pomalý termický rozklad je občas přirovnáván k anaerobní digesci, která probíhá v bioplynových stanicích. Tato technologie bude v roce 2017 také prezentována na světové výstavě EXPO 2017 v kazachstánské Astaně. Tématem letošního ročníku je Energie budoucnosti.

Využití energetického potenciálu odpadů

Kogenerace je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby tepelné a energetické energie v místě instalace. Vysoká účinnost využití energie v palivu dosahuje značné energetické efektivity. Výhodou vlastní produkce energií je, že ji lze využít přímo v místě a tím nedochází k energetickým ztrátám, které jsou způsobeny dlouhými vzdálenostmi mezi zdrojem a odběratelem. Další zásadní věcí je, že zařízení neprodukuje žádnou odpadní energii, protože veškerou tepelnou energii, která vzniká přímo v bloku motoru a při procesu chlazení spalin lze využít např. na ohřev TUV a vytápění přilehlých objektů. Elektrická energie, která je produkována alternátorem lze výhodně bez distribučních poplatků také využit pro vlastní potřebu. Zvláště v průmyslu lze i kogeneraci využívat pro produkci potřebného technologického tepla. V případě zkombinování KGJ s tzv. absorpčním chlazením, mluvíme o trigeneračním zařízení s možností vyrábět nejen tepelnou a elektrickou energii, ale i chlad. Výhodou této přídavné technologie je, že lze mimo topnou sezónu také zajišťtovat i chlazení objektů a to značně zlepšuje efektivnost a ekonomiku zařízení. Kogenerace je vhodná k uzemním celkům, jímž se zvyšují náklady na vytápění a s ohledem na stáří stávající technologie uvažují o modernizaci vytápěcího systému. Hlavním cílem kogenerace je snížení provozních nákladů na tepelnou i elektrickou energii a zároveň podstatné snížení produkce CO2 v místě.